73. Alleluia. Sanctissime apostole Iacobe
folio 118v — VIII KALENDAS AUGUSTI. MISSA SANCTI IACOBI
A DOMNO PAPA CALIXTO EDITA. [Calixtus]· 1997. Missa Sancti Jacobi / Grupo Alfonso X el Sabio
· 1999. Iacobus / Coro Ultreia

· 2004·LC. Missa Sancti Jacobi / Grupo Alfonso X el Sabio
· 2009. Canto de Ultreia / Resonet