91. Cantemus Domino cantica glorie
folio 135v — FARSA OFICII MISSE S. IACOBI ... Farsa lectionis de Missa S. Iacobi
edita a domno Fulbertus Karnotensis espiscopo ilustri uiro. [Epistola]· 1982. Ultreia ! / Polyphonia Antiqua

· 1990. missa sancti iacobi / Chœur Le Feu de Jésu
· 1997. Missa Sancti Jacobi / Grupo Alfonso X el Sabio
· 1999. Iacobus / Coro Ultreia

· 2004·LC. Missa Sancti Jacobi / Grupo Alfonso X el Sabio
· 2005. Saint-Jacques-de-Compostelle / Ensemble Flores Harmonici

· 2011. Festa Dies / Resonet