Antologie české hudby
Lidová hudba Čech a Moravy


IMAGE1 - Slovan jsem a Slovan budu (Soběslavská Blata)   [2:31]
František Kopšík (1909)
Etnologický ústav AV ČR

2 - Zahrajte mi nahoru (Domažlicko)   [1:51]
Konrádyho dudácká muzika
Supraphon

3 - Dycky říkám (Rokycansko)   [2:47]
Lidová muzika Rokycany
Supraphon, DV 10126

4 - Horácká kola (Třebíčsko-Horácko)   [1:50]
"Štrajch" J. Koláře
Gnosis, G-Music 020

5 - Když jsem já s koníčky vláčil (Horácko)   [1:33]
Skřipácké kvarteto J. Havrdy
Supraphon, DV 10126

6 - Písně z Jičínska (Jičínsko)   [2:49]
Etnologický ústav AV ČR

7 - Není tu, není (Střední Čechy)   [2:22]
Traxleři
Etnologický ústav AV ČR

8 - Veselé, veselé (Moravsko-slovenské pomezí)   [1:34]
T. Kúsalík, J. Chudík (1911)
Gnosis

9 - Otviraj šenkérko vrata (Uherský Brod)   [3:50]
Cimbálová muzika Olšava
Gnosis, G-Music 012

10 - Svatobotrské danaje (Kyjovsko)   [6:37]
Varmužova cimbálová muzika
Gnosis, G-Music 008

11 - Skočné (Hanácké Slovácko)   [3:27]
Jaroslav Kovářík
Tonstudio Rajchman

12 - Keď sem išél přes ten les (Horňácko)   [4:00]
Luboš Holý
Indies, MAM 085-2

13 - Pivečko v mázko (Haná)   [2:04]
Soubor Mánes
Gnosis, G-Music 020

14 - Přikrývajte stoly (Luhačovské Zálesí)   [2:27]
Cimbálová muzika Linda
Gnosis, G-Music 020

15 - Hošije (Podluží)   [4:04]
Cimbálová muzika J. Severina
Gnosis, G-Music 020

16 - Zbojnické salašnické (Valašsko)   [2:54]
Valašský vojvoda
Mgr. Vladan Jílek, Hukvaldy 10, 739 46

17 - Ej, na Hrčavym dobře (Slezsko)   [4:42]
Gajdošská muzika V. Zogaty
Mgr. Vladan Jílek, Hukvaldy 10, 739 46

18 - Hudecké z Kunčic (Lašsko-valašské pomezí)   [3:45]
Valašský vojvoda
Český rozhlas Ostrava

19 - Andulko moja (Horňácko)   [2:40]
Muzika J. Kubíka
Ústav lidové kultury Strážnice

20 - Rež, rež, rež (Uherské Hradiště)   [1:36]
Hradišťan, J. Staněk
Ústav lidové kultury Strážnice + Český rozhlas

21 - Pobízení dobytka (Valašsko)   [0:20]
Jan Kovář - Macheják
Gnosis, G-Music 020


IMAGE
Hlavní folklórní oblasti ČR

Lidová hudba Čech a Moravy

Lidovou hudební kulturu na území České republiky je možno zhruba rozdělit na dvě části, které se víceméně překrývají s historickým rozdělením českých zemí na Čechy a Moravu. Z hlediska melodiky bývá lidová hudba na území Moravy označována jako východní nebo také vokální typ, zatímco hudba v Čechách jako typ instrumentální. Toto rozdělení je ovšem jen orientační, zástupce obou typů lze najít v obou oblastech a rozdíly mezi regiony probíhají i po ose sever-jih.

Hudba v Čechách je příbuzná s hudbou Rakouska a Německa. S těmito oblastmi sdílí také řadu nápěvů. Je rytmicky pravidelnější a harmonicky jednodušší, přičemž se pohybuje především v durových tóninách. Melodie je ovlivněna způsobem nástrojové hry a mnohdy lze z jejího charakteru určit, šlo-li o původně dudáckou taneční melodii nebo třeba o trubačský signál. Melodika je odvozena od harmonie a pro melodie písní jsou proto typické rozložené akordy a stupnicové postupy. Texty písní vznikaly k již existujícím melodiím, což má za následek převahu textů nad nápěvy. O instrumentálním původu melodií také svědčí časté přizpůsobování textu protahováním nebo opakováním slabik. V písních převažoval původně trojdobý takt, v průběhu 19. stol se začal objevovat častěji takt dvoudobý, což souviselo i s nástupem nových druhů tanců. Téměř bez výjimek mají písně osmitaktovou či čtyřtaktovou periodu. V Čechách začalo docházet k silnějšímu ovlivňování lidové hudby a hudby umělé, což bylo způsobeno také větší koncentrací měst. V Českých lidových písních tak lze slyšet především vlivy hudebního baroka a klasicismu. Od devatenáctého století dochází ke stále většímu prolínání lidové hudby českého venkova s městským folklórem a zlidovělou umělou tvorbou.

Lidová hudba Moravy a Slezska úzce souvisí s hudbou Slovenska, Polska a Maďarska. Vzhledem k menšímu rozvoji industrializace a menšímu propojení venkovské a městské kultury se zde dochovaly melodie archaičtějšího typu. Proti Čechám je nápadný častý výskyt mollových nebo modálních melodií. V důsledku toho, že se melodie přizpůsobuje textu objevují se v nich časté nepravidelnosti a nesymetrická výstavba. Pro pomalé písně je typický rubatový přednes bez pevného metra. Nepravidelný rytmus se může objevovat také v tanečních písních. V nápěvech nacházíme méně opakování. Harmonie je určována melodií a vyskytuje se v ní mnoho zvláštních postupů, jako např. vybočení z dur do moll v rámci jedné písně. Lidová hudba si na Moravě déle udržela svůj původní kontext a místo v životě lidí. V prvních desetiletích 20.sto1 se na Moravu začíná z Maďarska a Slovenska dostávat tzv. novouherský styl, šířený především prostřednictvím cikánských kapel. S novým stylem přichází také důraz na sólistickou virtuozitu.

Velkou část repertoáru v Čechách i na Moravě tvoří písně taneční. I v této oblasti docházelo k ovlivňování mezi městskou a venkovskou kulturou a také k přebírání tanců ze sousedních zemí. V Čechách se tak kromě polky objevuje např. ländler z Rakouska nebo polská mazurka, na Moravu proniká z Maďarska čardáš. Kromě tanečních písní existují také písně spojené s určitými obřady, především se svatbou, písně pracovní nebo dětské. Zvláštním projevem je verbuňk, mužský sólový tanec, původně tančený rekruty odváděnými na vojnu. Speciální místo patří kramářským písním, které navazují na dlouhou tradici tvorby potulných hudebníků. Tyto písně pinily také funkci zpravodajskou, protože často vyprávěly o významných nebo podivuhodných událostech.

Obecně lze říci, že je lidová hudba v Čechách stylově homogennější, zatímco na Moravě se od sebe mohou jednotlivé regiony výrazné lišit. K výrazným regionům v rámci Čech patří oblasti na jihu a západě, především Chodsko a Blata, kde se dochovala tradice dudácké muziky. Na česko-moravském pomezí v okolí Jihlavy to je Horácko se skřipkařskou muzikou. V rámci Moravy výrazné vystupují regiony: Slovácko na jihovýchodě, severněji Valašska a na střední Moravě Haná. V každém z těchto regionů pak lze najít další oblasti s typickou podobou lidové hudby. Od Moravy se výrazně odlišují oblasti Slezska a Lašska, které jsou pod vlivem lidové hudby Polska.


Hudební nástroje a sestavy

V nejstarších dobách byly nejvíce rozšířeným nástrojem dudy, které představovaly hlavní hudební doprovod při všech slavnostních příležitostech (svatby, posvícení). Od konce šestnáctého století existují doklady o sestavách, v nichž se dudák spojoval s hráčem na píštalu nebo buben. Od poloviny sedmnáctého století pronikají do českých zemí nástroje smyčcové, především housle. V první polovině století osmnáctého se v lidové hudbě objevuje klarinet. V té době se také začínají objevovat zásadnější odlišnosti v nástrojových sestavách v jednotlivých oblastech. V Čechách, především jižních, to byla tzv. malá selská muzika, která se skládala z dudáka, klarinetisty a houslisty. Dalšími oblíbenými nástroji byla niněra, harfa nebo citera, která byla rozšířena především mezi Němci usazenými v Čechách.

Na východní Moravě hrály dudy, zvané také gajdy, roli nejdůležitějšího nástroje až do šedesátých let 19. stol. Gajdošskou muziku tvořil s dudákem ještě houslista. Od poloviny devatenáctého století se objevuje tzv. hudecká muzika, v níž již dudy nenajdeme. Jde většinou o několik houslistů, z nichž jeden hraje melodii a ostatní tvoří rytmický a harmonický doprovod. V průběhu století se sestava ustálila v podobě: první housle, druhé housle (tzv. terc), houslový nebo violový doprovod zvaný kontry, klarinet a kontrabas.

Za typickou formaci Moravské lidové hudby bývá považována cimbálová muzika. Cimbál byl již od počátku 18. stol. oblíbeným nástrojem nejen na Moravě, ale také na Českomoravské vysočině i v jižních Čechách. Šlo ovšem o malý cimbál, který se nosil na krku zavěšený na popruhu, který se objevoval ve skupině s houslemi a basou až do počátku 19. stol. Poté však z instrumentáře zmizel. Velký moderní cimbál postavil v roce 1866 budapeštský nástrojař původem z Říčan u Prahy J. V. Schunda. Na východní Moravě se tento nástroj začal dostávat do výbavy lidových muzik až ve třicátých letech 20. stol. Velkou oblibu si získal především svými dynamickými možnostmi a velkým tónovým rozsahem.


Prameny, sběratelství a oživování lidových tradic

Díky tomu, že se nápěvy lidových písní používaly pro zpěv duchovních písní, máme zprostředkované záznamy několika melodií již z konce 15. stol. Z druhé poloviny 18. stol. jsou známi první sběratelé lidových písní. Z roku 1768 se dochovala např. sbírka mlynáře A. FRANCLA-SÝKORY. Sběrateli byli často vesničtí faráři či učitelé. Šlechtic Jan JENÍK Z BRATŘIC zaznamenal na přelomu 18. a 19. stol. velké množství českých lidových písní a na rozdíl od tehdy převládající tendence obrozenců idealizujících lidové umění ze svých zápisů nevylučoval ani písně nemravné a „rozpustilé”. Takzvaná guberniální sběratelská akce, organizovaná rakouskými úřady v roce 1819 dala první podnět k systematičtějšímu a odbornějšímu sběru a třídění lidové hudby. V průběhu 19. stol. pak vznikla řada sbírek mapujících české i moravské lidové písně. K nejvýznamnějším sběratelům patřili v Čechách Karel Jaromír ERBEN, na Moravě František SUŠIL, na nějž navázal František BARTOŠ ve spolupráci se skladatelem Leošem JANÁČKEM.

Na přelomu 19. a 20. stol. začali folkloristé využívat nového vynálezu – fonografu. V Čechách to byl estetik a muzikolog Otakar ZICH, který poprvé v roce 1909 zaznamenal hru blatského dudáka Františka Kopšíka na voskové válečky. Ve stejné době na Moravě začal fonograf používat František POSPÍŠIL a později také Leoš Janáček s dalšími spolupracovníky.

Národopisná výstava českoslovanská v 1895, na níž byl představen způsob života jednotlivých regionů, povzbudila zájem o lidovou kulturu mezi širší veřejností. Lidová kultura hrála důležitou roli při formování národní identity Čech a Moravy v rámci Rakousko-Uherska a posléze při vzniku samostatného státu.

Na počátku 20. stol. se začínají objevovat snahy o oživování a udržování lidové kultury i mimo její původní rámec. Ve 30. vznikají letech tzv. kroužky, věnující se lidové budě a tanci jednotlivých oblastí (slovácké, valašské, chodské) i rekonstrukci lidových obyčejů. Po 2. světové válce začínají vznikat v celé republice amatérské i profesionální soubory lidových tanců a toto hnutí je státem podporováno. Je založen Československý státní soubor písní a tanců a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, vznikají také přehlídky a festivaly, z nichž nejstarší se koná od roku 1946 ve Strážnici. Po roce 1989 se podpora státu snížila, řada souborů i festivalů však funguje i nadále.

Mgr. Matěj Kratochvílnotes in english