Cyprian BAZYLIK
Dzieła Wszystkie
Ars Nova • Subtilior Ensemble • Chór Cantilena


IMAGEN

arsnovapolonia.eu
sieradz.naszemiasto.pl
polmic.pl

2012
Sieradzkie Centrum Kultury, Klasztor Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu, Polskie Towarzystwo Muzyki Dawnej - Oddział w Warszawie, Travers

wrzesień 2012
kościół Klasztor Sióstr Urszulanek SJK, Sieradz


1 - Nabożna piosnka (słowa: Andrzej Trzecieski, jr)   [4:13]
2 - Panie Boże wszechmocny (słowa: Jakub Lubelczyk)   [6:30]
3 - Pieśń o niebezpieczeństwie żywota (słowa: Jakub Lubelczyk)   [2:35]
4 - W Tobie, Panie, nadzieję mam (słowa: Stanisław Kleryka?)   [2:21]
5 - Pieśń z Ewanjelijej wyjęta (słowa: Jakub Lubelczyk)   [4:01]
6 - Wszytcy są błogosławieni (słowa: Bernard Wojewódka)   [2:27]
7 - Dobrotliwość Pańska (słowa: Jakub Lubelczyk)   [4:03]
8 - Oratio Dominica (słowa: Andrzej Trzecieski, jr)   [2:08]
9 - Pieśń nowa, w której jest dziękowanie (słowa: Anonim)   [4:00]
10 - Pieśń nowa krześcijańska (słowa: Jakub Lubelczyk)   [6:14]
11 - Z głębokości grzechów moich (słowa: Anonim)   [5:49]
12 - Zaniechaj towarzystwa z ludźmi złościwemi (słowa: Jakub Lubelczyk)   [5:23]
13 - Pieśń ranna, gdy słońce wschodzi (słowa: Szymon Zacius)   [2:13]
14 - Pożegnanie krześcijańskie na każdy dzień (słowa: Szymon Zacius)   [2:09]
15 - Benedictio Mense (słowa: Andrzej Trzecieski, Piotr Urbański – tłumaczenie)   [3:19]


Subtilior Ensemble
Piotr Zawistowski

Piotr Olech • kontratenor
Maciej Gocman • tenor
Szczepan Kosior • tenor
Piotr Zawistowski • basZespół Ars Nova
Jacek Urbaniak

Agnieszka Obst-Chwała • fidel
Joanna Nogal • fidel
Marcin Zalewski • lutnia, viola da gamba (sopranowy)
Paweł Zalewski • viola da gamba (basowy)
Piotr Zalewski • viola da gamba (tenorowy)
Piotr Wawreniuk • puzon
Krzysztof Owczynik • flety, cornamuse
Jacek Urbaniak • flety, cornamuse, pomortyChór Cantilena, Sieradz
S. Alina Kulik


IMAGEN
Cyprian Bazylik

Cyprian Bazylik, Cyprian z Sieradza, Ciprianus Siradiensis urodził się w mieszczańskiej rodzinie w Sieradzu około 1535 roku. Od 1550 roku studiował przypuszczalnie teologie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1557 został nobilitowany i otrzymał nazwisko Bazylik. Pracował wówczas, jako dworzanin i urzędnik króla Zygmunta Augusta I. Od 1558 r. związał się z reformacyjnym obozem Mikołaja Czarnego Radziwiłła na dworze w Wilwie, gdzie działał, jako muzyk, a póżniej jako tłumacz. Bazylik wysoko ceniony jako tłumacz, spolszczył m.in. dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego – O poprawie Rzeczypospolitej. W latach 1569-70 prowadził kalwińska drukarnie w Brześciu Litewskim. Zmarł po 1600 roku.

Znamy dzisiaj 15 pieśni Cypriana prezentowanych na tej płycie. Pieśni pochodzą z druków renesansowych krakowskich drukarni Andrysowica, Sibenreichera, Wierzbięty oraz kancjonałów Zaremby i Seklucjana. Przy ich opracowaniu pomocne były współczesne edycje Zygmunta M. Szweykowskiego i Piotra Pożniaka.

Pieśni Cypriana Bazylika, skomponowane w latach jego młodości (ok. 1560 r.), stanowią obok utworów Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki i Sebastiana Klonowica, wybitny zabytek sztuki polskiego renesansu. To wykonanie zawiera największą ilość utworów Bazylika oraz cechuje się bogatą szatą kolorystyczną przez użycie instrumentów renesansowych i wprowadzenie instrumentalnych przerywników zawierających elementy improwizacji i zdobnictwa. Śpiewane są, wybrane z obszernej całości literackiej, najbardziej wyraziste zwrotki.

3 ostatnie utwory na płycie zachowane są jako jednogłosowe pieśni, lecz autor opracowania Jacek Urbaniak – zrekonstruował pozostałe 3 głosy (sopran, alt, bas) wykonywane przez intrumenty. Sieradzki chór Cantilena swym udziałem w nagraniu pieśni swego krajana – Cypriana z Sieradza, podkreśla moc środkowego głosu tenorowego, tzw. cantus firmus, który był w czasach renesansu fundamentem pieśni wielogłosowej.

Wszystkie pieśni mają treść religijna, nawołującą do życia bez grzechu, w zgodzie z Bogiem, ludżmi i natura. Oto co pisze sam Bazylik o oddziaływaniu muzyki na człowieka: ... chociaby też śpiewem abo na jakim instrumecie muzyki graniem ochłodę sobie uczynić, a serce swe pocieszyć ...

Jacek Urbaniak


Cyprian Bazylik, Cyprian of Sieradz, Ciprianus Siradiensis was born into a burgher family in Sieradz in c. 1535. It is believed that he studied Theology at the Jagellonian University in Kraków from about 1550. In 1557 he was granted nobility and was given the surname of Bazylik. At that time he was a clerk at the court of King Zygmunt August I. From 1558 he joined the supporters of the Reformation led by Mikołaj Czarny Radziwiłł at the court in Vilnius, where he was first a musician, and later a translator. Bazylik was highly regarded as a translator and was responsible for Polish translations of, for example, Andrzej Frycz Modrzewski's O poprawie Rzeczypospolitej (On the Reform of the Commonwealth). In 1569-70 he ran a Calvinist printing house in Brest Litovsk. He died later than 1600.

Today we know 15 of Cypriana’s hymns and songs, which are presented on this CD. The collection of hymns which Bazylik composed for Albrecht Hohenzollern has not survived. The pieces on the CD come from Renaissance prints from the Kraków workshops of Andrysowic, Sibenreicher, Wierzbi ta and the hymnals of Zaremba and Seklucjan. Contemporary editions by Zygmunt M. Szweykowski and Piotr Pożniak have been helpful in studying them.

Cyprian Bazylik’s songs and hymns, composed in his youth, stand alongside the compositions of Wacław of Szamotuły, Mikołaj Gomółka and Sebastian Klonowic, as outstanding examples of the music of the Polish Renaissance. They are part of the repertoire of many Polish ensembles. This recording however contains the largest number of Bazylik's pieces; there is musical ornamentation introduced through the use of Renaissance instruments, and musical intervals which contain improvisation. In this way the musical drama is built up, and the literary and vocal narratives are complemented by the instrumental. The songs are based on the most expressive verses, selected from the whole literary output.

The last three pieces on the CD have been handed down to us as songs for a single voice, but the author of the adaptation, Jacek Urbaniak, has reconstructed the remaining three voices (soprano, alto, bass) which are played by instruments, in Renaissance style. In this recording of the hymns of Cyprian of Sieradz, a fellow-townsman, the Sieradz Cantilena choir underlines the strength of the central tenor voice, the cantus firmus, which was in Renaissance times the foundation of choral singing.

All the songs are religious, calling for a life without sin, in harmony with God, man and nature. Bazylik himself wrote of the influence of music on man: ... simple by singing, or playing music on some instrument, I gladden my heart ...

Jacek Urbaniak
(Translation: Emma Harris)