Carmina Burana, vol. 4 / version originale et intégrale
L'amour et l'argent
Clemencic Consort, instruments anciens


IMAGEN

medieval.org
Harmonia Mundi HM 338 (LP)
1976
edición espaņola, 1979: Edigsa EHM 338A
CARMINA VERIS ET AMORIS III


1. CB 159. Veris dulcis in tempore I  [6:18]
contre-ténor,
sifflet, psaltérion, tympanon, cymbales, tambourin à grelots

2. CB 108. Vacillantis trutine II  [9:41]
contre-ténor, baryton-basse,
tympanon, luth, flûte de corne, rebec, mandore

3. CB 16*. Michi confer, venditor I  [2:50]
contre-ténor,
cornemuse, tambourin à grelots, grelots

4. CB 159. Veris dulcis in tempore II  [2:51]
contre-ténor, baryton-basse,
deux sifflets, vielle à roue, trompette marine, rubebe, tympanon, tambourin grelots
B
CARMINA MORALIA ET DIVINA II

1. CB 131. Dic Christi veritas - CB 131a. Bulla fulminante  [7:56]
contre-ténor, baryton-basse, récitant,
flûte à bec alto, luth, vièle, chalémie, carillon, tabor, petites timbales en poterie

2. CB 8. Licet eger II  [5:46]
vielle à roue et chant

3. CB 26, 3. Si vocatus ad nupcias I  [1:58]
flûte à bec ténor


4. CB 52. Nomen a solempnibus II  [3:21]
contre-ténor, baryton-basse, récitant,
carillon, vielle à roue, chalémie, cornet à bouquin courbe, cymbales, tabor, rubebe


Clemencic Consort
René Clemencic

René Zosso · vielle à roue et chant, récitant, claquements de mains
Zeger Vandersteene · contre-ténor
Pedro Liendo · baryton-basse
René Zosso · vielle à roue et chant, récitant

René Clemencic · flûte de corne, flûtes à bec, sifflet
Renate Hildebrand · chalémie, bombarde, sifflet
András Kecskés · psaltérion, luth, rubebe
Spiros Rantos · vièle, rebec, tambourin à grelots
František Pok · cornet à bouquin courbe, trompette marine, cymbales
Wolfgang Reithofer · tympanon, carillon, tambourin à grelots, petites timbales en poterie

Réalization: René ClemencicSources:
MUNICH: Bayer. Staatsbibl. Clm 4660
ESCORIAL: Z.II.2
CAMBRIDGE: Univ. Bibl. Ff I. 17
VIENNE: Ost. Nat. Bibl. Cod. 12887 (Suppl. 561)
LONDRES: Brit. Mus. Egeprton 2615 p. 13, 274 p. 13 ex.
FLORENCE: Laurenziana Plut: 29, 1 p. 13 ex.
WOLFENBÜTTEL: Herzog-August-Bibl. Helmst. 628, p. 14, 1099, p. 14
MADRID: Bibl. Nac. 20486
STUTTGART: Landesbibl. H.B.I. (Ascet.) 95, p.13
EVREUX: Ms. 2 p: 13 (Ab'baye Lyre)
BURGOS: Codex de las Huelgas
PARIS: Bibl. Nat. lat. 3549 p.12, 3719 p.12.


Enregistrament Harmonia Mundi
Prise de son et montages: Pierre Studer, Jan 1976
Illustracion: Tapisserie de Bayeux, dé,tail
Edita: EDIGSA, Barcelona. 1979


IMAGEN


El manuscrit original dels «Carmina Burana» data de la primera meitat de segle XIII o abans, i prové del Tirol o de Carintia. Presenta una important col·lecció de peces líriques internacionals sorgides entre la fi del segle XI i l'inici del XIII. Fora d'alguns textos escrits en alt alemany o en francès, hom utilitza el llati, la llengua dels clergues. Amb la descoberta de documents contemporanis paral·lels, es pot situar l'origen d'aquests cants a França, Anglaterra, Escòcia, Suïssa, Espanya, Alemanya i Itàlia. En la col·lecció completa dels «carmina burana», una part de les poesies, escrita per sis copistes diferents com a mínim, presenta melodies amb neumes sense línies. Pels creuaments amb els documents contemporanis, moltes d'aquestes melodies han pogut ésser reconstruïdes. Són d'una bondat i una força vital sorprenents. Juntament amb els aires populars, fàcils, trobem peces d'una corba melòdica molt refinada; juntament amb simples cants, amb o sense refrany, formes de desenrotllament molt ramificades seguint la poesia. El gregorià, la seqüència, l'art popular, el dels trobadors, el dels trobers, s'ajunten en una colorida mescla on s'influencien mútuament.

El cant primaveral Veris dulcis in tempore (CB 159) data de mitjans del segle XII. En el manuscrit original, apareix dues vegades, una amb i l'altre sense neumes. Musicalment, aquesta peça presenta la forma d'un cant amb refrany (aabc més refrany b'd). El cant amorós Vacillantis trutine (CB 108) és de finals del segle XII; la melodia hàbil i plena d'empenta té la forma d'una seqüència amb refrany (aRbRbR).

El duo entre Maria Magdalena i el mercader d'ungüents, Michi confer venditor (CB 16) està tret de l'escena de la Magdalena en els Passos de la Passió continguts als manuscrits. Aquesta escena, en l'Edat Mitjana, fou considerada com el símbol de la via secular, de la caiguda terrenal en les passions. Magdalena és un personatge sensual, el mercader un seductor en els plaers del món. La melodia, simple, trobadoresca, pren la forma estròfica amb refrany.

Dic Christi veritas-Bulla fulminante (CB 131 i 131a) és un cant abrandat i líric on les faltes de l'Església són estigmatitzades sense pietat. L'autor és Philippe el Canceller, teòleg i canceller de la Universitat de Paris, mort el 1236. En els seus viatges a Roma, vers el 1216, Philippe tingué desafortunades experiències amb la cúria romana, fet que es reflecteix en els seus cants. En principi, Dic Christi i Bulla fulminante eren dues poesies diferents, però el manuscrit dels Carmina Burana les inclou en una de sola, fent alternar un vers del primer poema i un vers del segon. Des d'un punt de vista musical, Bulla fulminante prové de la forma de Dic Christi; les paraules d'aquest cant foren col·locades to a to sota l'estructura del conducte. Després s'atorgà al nou conducte obtingut unos nous mots Veste nuptiali. És un procediment artístic autènticament medieval: creació de quelcom a partir del que ja existeix, per interpretació, comentari del comentari, etc... La present estructura ens ha arribat en distintes versions, a una, dues i tres veus, la melodia principal col·locada sempre damunt la veu més greu. A aquesta melodia sostinguda s'hi afegeixen constantment les altres veus corn a comentaris. Bulla fulminante frueix d'una acceptació internacional i hom pot trobar-ne exemplars a les biblioteques de Wolfenbüttel, Florència, Madrid i Londres.

Licet eger (CB 8) blasma també les culpes de l'església. La Cúria apareix sovint com una prostituta. Les prebendes, les indulgències i la santa comunió, són posades a la venda per un clericat cobejós. L'autor d'aquest amarg cant és Gauthier de Chàtillon, nat el 1135 a Lille, el qual, corn a pedagog, canonge i canceller de la cort anglesa, menà una variada existència. Una prebenda li hauria portat la seguretat i la calma que el seu esperit, versat a l'estudi, necessitava. L'arquebisbe de Reims esdevingué el seu mecenas definitiu. La fi de la seva vida sembla ser de nou inestable fins a la pobresa: la seva figura era deplorable quan, a més de la lepra, estigué proscrit. La melodia conservada en el manuscrit a l'abadia de Lyre, presenta la forma de balada estròfica (ababcdef).

Nomen a sollempnibus (CB 52) és un cant de festa per la conquesta de Jerusalem pels cristians el 15 de juliol de 1099, quan es llançà la primera croada. La melodia està composta com un lai(c) estrófic, o com una seqüència amenitzada amb estrofes: primera estrofa 5 vegades ab més refrany (cd cd cd ee fff ggg); segona estrofa 3 vegades ab més refrany; tercera estrofa 4 vegades ab més refrany. Aquest cant ve del claustre de Solignac prop de Limoges. Si vocatus ad nupcias ve donada en versió instrumental; tres poemes, precisos i expressius com els preceptes (CB 120a, CB 43/2, CB 55) són inclosos com a comentari, tal com correspon a la pràctica de l'època, com hem vist.IMAGEN

El manuscrito original de los «Carmina Burana» data de la primera mitad del siglo XIII o antes, y proviene del Tirol o de Carintia. Presenta una importante colección de piezas líricas internacionales surgidas entre el final del siglo XI y el inicio del XIII. A excepción de algunos textos escritos en alto alemán o en francés, es utilizado el latín, la lengua de los clérigos. Con el descubrimiento de documentos contemporáneos paralelos, se puede situar el origen de estos cantos en Francia, Inglaterra, Escocia, Suiza, España, Alemania e Italia. En la colección completa de los «Carmina Curana», una parte de las poesías, escrita por seis copistas por lo menos, está dotada de melodías en neumas sin líneas. Por cruzamiento con documentos contemporáneos, muchas de estas melodías han podido ser reconstruidas. Son de una bondad y de una fuerza vital sorprendentes. Junto a los aires populares, fáciles, se encuentran piezas de una curva melódica muy refinada; junto a simples cantos con o sin refrán, formas de desarrollo muy ramificado siguiendo la poesía. El gregoriano, la secuencia, el arte popular, el de los trovadores, el de los troveros, se juntan en una colorida mezcla donde se influencian recíprocamente.

El canto primaveral Veris dulcis in tempore (CB 159) data de mediados del siglo XII. En el manuscrito original, aparece dos veces, una con y la otra sin neumas. Musicalmente, esta pieza presenta la forma de un canto con refrán (aabc más refrán b'd). El canto amoroso Vacillantis trutine (CB 108) es de finales del siglo XII; la melodía hábil y llena de brío tiene la forma de una secuencia con refrán (aRbRbR).

El dúo entre María Magdalena y el mercader de ungüentos, Michi confer venditor (CB 16) estâ sacado de la escena de la Magdalena en los Pasos de la Pasión contenidos en los manuscritos. Esta escena, en la Edad Media, fue considerada como el símbolo de la vía secular, de la caída terrenal en las pasiones. Magdalena es un personaje sensual, el mercader un seductor en los placeres del mundo. La melodía, simple, trovadoresca, toma la forma estrófica con refrán.

Dic Christi veritas-Bulla fulminante (CB 131 y 131a) es un canto enardecido y lírico donde las faltas de la Iglesia son estigmatizadas sin piedad. El autor es Philippe el Canciller, te6logo y canciller de la Universidad de París, muerto en 1236. En ocasión de sus viajes a Roma, hacia 1216, Philippe tuvo desafortunadas experiencias con la Curia romana, y ello se refleja en sus cantos. En principio, Dic Christi y Bulla fulminante eran dos poesías diferentes, pero el manuscrito de los Carmina Burana las junta en una sola, haciendo alternar un verso del primer poema y un verso del segundo. Desde un punto de vista musical, Bulla fulminante proviene de la forma de Dic Christi; las palabras de este canto fueron colocadas tono a tono bajo las estructuras del conductus. Luego se dotó el nuevo conductus obtenido con palabras nuevas de Veste nuptiali. Se trata de un procedimiento artístico auténticamente medieval: creación de alguna cosa nueva a partir de lo que ya existe, por interpretación, comentario del comentario, etc... La presente estructura nos ha llegado en distintas versiones, a una, dos y tres voces, la melodía principal colocada siempre sobe la voz más grave. A esta melodía sostenida constantemente se juntan las otras voces como comentarios. Bulla fulminante goza de una aceptación internacional y se encuentran ejemplares en las bibliotecas de Wolfenbüttel, Florencia, Madrid y Londres.

Licet eger (CB 8) castiga también las culpas de la Iglesia. La Curia suele aparecer como una prostituta. Las prebendas, las indulgencias y la santa comunióén incluso, son puestas a la venta por un clero codicioso. El autor de este amargo canto es Gauthier de Châtillon, nacido en 1135 en Lille, quien, como pedagogo, canónigo y canciller de la corte inglesa llevó una variada existencia. Una prebenda le hubiera llevado la seguridad y la calma que su espíritu, inclinado al estudio, necesitaba. El arzobispo de Reims fue su mecenas definitivo. El fin de su vida parece ser de nuevo inestable hasta la pobreza: su figura era deplorable cuando, además de la lepra, estuvo proscrito. La melodía conservada en el manuscrito en la abadía de Lyre, presenta la forma de balada estrófica (ababcdef).

Nomen a sollempnibus (CB 52) es un canto de festejo por la conquista de Jerusalén por los cristianos el 15 de julio de 1099, en ocasión de la primera cruzada. La melodía está construida como un lai estrófico, o como una secuencia amenizada con estrofas: primera estrofa 5 veces ab más refrán (cd cd cd ee fff ggg); segunda estrofa 3 veces ab más refrán; tercera estrofa 4 veces ab más refrán. Este canto viene del claustro de Solignac cerca de Limoges. Si vocatus ad nupcias viene dada en versión instrumental; tres poemas, concisos y expresivos como los preceptos (CB 120a, CB 43/2, CB 55) son juntados a modo de comentario, como corresponde a la práctica de la época, como se ha visto.

Me he permitido algunas correcciones a las notas ("data de mitades del siglo XIII", "un laico estrófico", ...)
La referencia a CB 120a, CB 43/2, CB 55 es misteriosa


IMAGEN