Désir d'aymer / Capilla Flamenca
Love Lyrics around 1500. From Flanders to Italy
medieval.org
capilla.be
Eufoda 1369
2007
Minne verlangen
Love's Desire

Vincenzo CAPIROLA
1. Padoana belissima  [1:40]

JOSQUIN
2. Baisés moy (4v)   [1:12]

Alexander AGRICOLA
3. L'home banni  [2:56]

Heinrich ISAAC
anonymus
Hayne van GHIZEGHEM
JOSQUIN
Johannes MARTINI
4. J'ay pris amour | De tous bien plaine  [5:46]

anonymus
5. Ick byn so elende  [2:50]

Alexander AGRICOLA
6. Je n'ay dueil  [5:58]Minne plezier
Love's Pleasure

Joan Ambrosio DALZA
7. Calata ala spagnola  [2:04]

Loyset COMPÈRE
8. Le grand désir  [4:22]

anonymus
9. La stangetta  [2:25]

Jean MOUTON
10. Jamés, jamés, jamés  [1:17]

Jacob OBRECHT
11. T'sat een meskin  [1:55]

Loyset COMPÈRE
12. Lourdault, lourdault  [4:11]
13. Nous sommes de l'orde de Saynt Babuyn  [2:05]Minne verdriet
Love's Sorrow

Vincenzo CAPIROLA
Hayne van GHIZEGHEM
Alexander AGRICOLA
14. Alez Regret  [9:41]

Francesco SPINACINO
15. Recercare  [3:42]

Alexander AGRICOLA
JOSQUIN
anonymus
16. O Venus bant  [5:46]

JOSQUIN
17. Baisés moy (6v)   [2:28]

Joan Ambrosio DALZA
18. Tastar de corde. Ricercar dietro  [2:49]
CAPILLA FLAMENCA
Dirk Snellings

MARNIX DE CAT: contratenor
TORE DENYS: tenor
LIEVEN TERMONT: bariton
DIRK SNELLINGS: bas

WIM MAESEELE: luit
LIAM FENNELLY: viola da gamba
THOMAS BAETÉ: viola da gamba
PIET STRYCKERS: viola da gamba
PATRICK DENECKER: fluiten


www.capilla.be

Artistieke leiding en concept: DIRK SNELLINGS
Digitale opname en montage: Jo COPS
Kapel U.P.C. Sint-Kamillus, Bierbeek, februari 2007
Inleiding: LUDO JONGEN

De Capilla Flamenca wordt structureel ondersteund door
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

© 2007 Davidsfonds/Eufoda, Leuven
www.davidsfondsuitgeverij.be
English liner notes


VAN HOF NAAR STAD
Liefdeslyriek uit laat-middeleeuws Europa

Aan het begin van de twaalfde eeuw ontstond aan de adellijke hoven in het zuiden van het huidige Frankrijk een nieuw liefdesconcept. Hierin wordt de vrouw op een voetstuk geplaatst. De lyrische ik (meestal een man, maar er zijn ook vrouwelijke lyrische dichters) bezingt de geliefde in alle toonaarden. Dit liefdesconcept is een onderdeel van de hoofsheid of courtoisie.

Doordat de adellijke machthebbers zich - samen met hun gezin en personeel - op één plaats gingen vestigen, moesten er ‘afspraken’ gemaakt worden om het samenleven soepel te laten verlopen. Die stilzwijgende afspraken hebben uiteindelijk geleid tot etiquetteregels, regels die het sociale verkeer veraangenamen. Daartoe behoorden ‘regels’ voor de manier waarop mannen en vrouwen met elkaar om dienden te gaan. Daarbinnen nam de hoofse liefde (of amour courtois) een aparte plaats in.

Waar dit - voor West-Europa geheel nieuwe - liefdesconcept vandaan komt, is grotendeels nog steeds in historische nevelen gehuld. Naar alle waarschijnlijkheid is leentjebuur gespeeld bij de ‘Arabieren’, hetzij in het Midden-Oosten tijdens de kruistochten, hetzij dichterbij in Spanje.

Hoe het ook zij de liefdeslyriek en daarmee de opvattingen over de liefde verspreidden zich als een lopend vuurtje door heel West-Europa. Tussen 1150 en 1200 verschijnen een groot aantal verhalende teksten in de volkstalen waarin die nieuwe liefdesleer wordt uitgedragen, zoals de romans over de legendarische koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel en die over Tristan en Isolde, maar ook teksten waarin Grieks-Romeinse helden (zoals de Trojaan Hektor) zich gedragen als voorbeeldige, hoofse ridders.

Niet alleen in narratieve teksten, ook in de lyriek wordt de hoofse liefde uitgedragen. Veelal werden deze teksten gezongen, al dan niet ondersteund door instrumentale begeleiding. Deze ‘liederen’ waren bestemd voor en werden geapprecieerd door een kleine, adellijke groep, de culturele elite. Maar toen de steden tot volle wasdom waren gekomen, wilden de nouveaux riches zich onderscheiden van de arbeidersmassa. Ze zochten aansluiting bij de oude adel en begonnen hun cultuur te imiteren. Zo bereikte de hoofse liefdeslyriek de stedelijke burgerij, althans de toplaag. In de daarop volgende eeuwen werd deze elitecultuur meer algemeen voor bredere lagen van de bevolking.

In de Middeleeuwen trokken musici rond, van hof tot hof, van stad naar stad, in de hoop ergens een centje te kunnen verdienen. Velen beheersten een of meer instrumenten. Sommigen hadden meer in hun mars: zij waren in staat eigen, nieuwe muziek te componeren. Die schreven ze veelal in opdracht van machthebbers, zowel wereldlijke (koningen, prinsen, hertogen) als geestelijke (paus, kardinalen, bisschoppen). Daarvoor werden ze soms vorstelijk betaald.

Als een melodie aansloeg, kon die zich in zeer korte tijd verspreiden. De beroepsmusici waren in staat een ‘deuntje’ na één keer horen na te spelen of te zingen. Veel van die muziek en teksten zijn verloren gegaan om de doodeenvoudig reden dat ze nimmer werden opgetekend.

Tussen 1501 en 1504 publiceerde Ottaviano dei Petrucci (1466-1537) in Venetië drie boeken met voornamelijk wereldlijke muziek. In zijn Harmonice musices odhecaton A (wat zoveel wil zeggen als ‘Honderd polyfone werken. Deel A’) en de daarop volgende Canti B & C (met respectievelijk 50 en 150 composities) heeft Petrucci meerstemmige muziek uit hoofdzakelijk de Lage Landen bijeengebracht, enkel met de titelaanduiding en zonder afdruk van de teksten. Omdat Petrucci alleen de meerstemmige muziek drukte, is vaak niet duidelijk of west maken hebben met een instrumentaal of vocaal stuk. Door handschriften en liedboeken te combineren, kan men teksten en melodieën aan elkaar koppelen.

De melodieën en teksten op deze cd met minnelyriek kan men in drie stadia van de liefde onderscheiden. Allereerst is er het Minne verlangen: de verliefde hoopt op een beloning, bijvoorbeeld op een kus (Baisés moy op een melodie van de Vlaming Josquin Desprez). In Minne plezier wordt de lof bezongen van het samenzijn (zoals in Le grand désir). Maar het kan niet altijd rozengeur en maneschijn zijn: de minnaar kan afgewezen of aan de kant gezet worden. In Minne verdriet wordt aandacht besteed aan de pijn, zoals in O venus bant, maar ook in de reprise van Baisés moy: het meisje wil geen kusje geven omdat haar moeder zwanger werd na een kus...

Ofschoon de teksten in - vergelijking met de vroegere, puur hoofse lyriek - enigszins zijn vergrofd, geven ze een representatief beeld van de minnelyriek van rond het jaar 1500. Deze cd bevat melodieën van componisten van Vlaanderen tot Italië.

Amersfoort, Sint-Isidorus MMVII
Ludo Jongen
FROM COURT TO CITY
Love lyrics from late-Medieval Europe

At the beginning of the twelfth century a new conception of love came in to being at the noble courts in the south of what is now France. In this conception, the woman was placed on a pedestal. The lyrical first person (usually a man, although there were also female versions) sings of love in countless ways. This concept of courtly love formed part of ‘courtliness’ or courtoisie.

Since the noble rulers — together with their family and personnel — established themselves in one place, it was necessary to make ‘agreements’ to ensure that social life could be conducted without difficulty. These unwritten agreements eventually led to rules of etiquette, which rendered social contact more pleasant. They included ‘rules’ for the way men and woman should interact. It was in this context that courtly love (l‘amour courtois) held its special place.

Where this conception of love — completely new in Western Europe — originated remains, for the most part, shrouded in the mists of time. It was very likely borrowed from the ‘Arabs’, either in the Middle East during the Crusades, or nearer by in Spain.

Whatever its origins, the love lyric and its attendant notions of love spread like wildfire through all of Western Europe. Between 1150 and 1200 a large number of narrative texts in the vernacular presented these new ideas about love, including not only the romans on the legendary King Arthur and the Knights of the Round Table and on Tristan and Isolde, but also texts in which heroes of classical antiquity (such as the Trojan Hector) conducted themselves as exemplary, courtly knights.

Besides these narrative texts, lyric poetry also sang of courtly love. These texts were generally meant to be sung, with or without instrumental accompaniment. The ‘songs’ were intended for, and appreciated by, a small circle of nobles, the cultural elite. However, as the cities began to blossom, the ‘nouveaux riches’ sought to distinguish themselves from the mass of workers. They attempted to identify with the ancient noble clans and began to copy their culture. In this way, the courtly love lyric found its way to the milieu of the bourgeoisie, or at least its upper echelons. In the centuries that followed, this elite culture trickled gradually down through the social ranks.

In the Middle Ages, musicians travelled from court to court and from city to city in the hope of eking out a living where they could. Many played one or more instruments. Some had additional talents: they were able to write their own, new music, producing compositions mainly for rulers both secular (kings, princes, dukes) and ecclesiastical (popes, cardinals, bishops). They often received princely sums for their efforts.

If a melody became popular, it could spread far and wide in no time. Professional musicians were able to play or sing a ‘ditty’ after hearing it just once. Much of this music, together with its text, has thus been lost for the very simple reason that it was never written down in the first place.

Between 1501 and 1504 Ottaviano dei Petrucci (1466- 1537) published three books of secular music. In his Harmonice musices odhekaton A (roughly translated, ‘One hundred polyphonic melodies, part A’) and the subsequent Canti B & C (with 50 and 150 melodies respectively), Petrucci assembled melodies from throughout Western Europe, but without text. In this way, the publisher managed to save many fifteenth- and sixteenth-century melodies from oblivion. Since Petrucci published only the melody, it is often not clear if a particular work is intended for instrumental or vocal performance. Fortunately, much of this music is indicated briefly in many sixteenth-century songbooks. By combining the two sources, melodies and their texts can be reunited.

The melodies and texts on this CD of love lyrics represent three stages of love. The first of these is the Minne verlangen (love's desiring), in which the lover yearns for a reward, for instance in the form of a kiss (as in Baisés moy on a melody by the Fleming Josquin Desprez). Minne plezier (love's pleasure) sings the praises of being together (as in Le grand désir). It can't be roses all the time, however: the lover can be spurned or ignored. Minne verdriet (love's sorrow) thus turns to the pain of love, as in O venus bant and also in the reprise of Baisés moy: the girl refuses to offer a kiss because her mother once became pregnant from such a kiss!

Although in comparison with the earlier, pure courtly lyrics these texts are somewhat racier, they give a representative image of love lyrics around 1500. This cd includes melodies by composers from throughout Western Europe from Flanders to Italy.

Amersfoort, Sint-Isidorus MMVII
Ludo Jongen
translation: Stratton Bull