Ars Antiqua / Capella de Ministrers
Ramon Llull. Crònica d'un viatge medieval – 1

medieval.org
capelladeministrers.es
Licanus "Capella de Ministrers" CDM 1637

20161. Veris dulcis in tempore  [3:51]   Carmina Burana   CB 85
2. Ben volgra, s'esser poges  [3:18]   Guiraut d'ESPANHA
3. Je muir d'amourete  [2:45]   Adam de la HALLE

4. Plany de la Verge  [4:17]   Anònim català/occità
5. Alta Trinità beata  [8:28]   Laudario di Cortona 32
6. Quant je parti de m'amie  [3:11]   Codex Montpellier 200

7. Los set gotxs recomptarem  [8:29]   Llibre Vermell   LV 5
8. Non sofre Santa Maria  [2:52]   Cantiga de Rocamadour   CSM 159
9. Dregz de natura comanda  [2:55]   Matfré ERMENGAU

10. Mundi renovatio  [3:43]   Adam de SAINT-VICTOR
11. Dansse real  [3:39]
12. Mayre de Deu e fylha  [7:29]   Jaume II d'Aragó · cf.  CSM 159

13. Amis, amis  [7:02]   Trouvère anònim
14. On doit plaindre  [2:22]   Adam de la HALLE
15. Fi, maris  [2:15]   Adam de la HALLE
“Conversió, estudi i contemplació”

Aquest primer disc de la trilogia dedicada a Ramon Llull, inclou una selecció de peces representatives d'alguns dels principals gèneres musicals que van estar d'actualitat en temps de Ramon Llull, així com alguns dels seus autors més representatius. S'ofereix un recorregut musical que acompanya les primeres etapes de la vida de Llull a partir del moment en què comença a gestar-se el canvi radical que el portarà a la il·luminació intel·lectual, a la qual atribueix un origen diví, i que donarà lloc a l'Ars. «Conversió, estudi i contemplació» il·lustra el temps de la joventut d'un Ramon Llull dedicat als plaers sensuals, a l'amor profà i al conreu de la lírica trobadoresca, vist des del prisma del convers que ha abandonat les vanitats del món.


“Conversión, estudio y contemplación”

Este primer disco de la trilogía dedicada a Ramon Llull, incluye una selección de piezas representativas de algunos de los principales géneros musicales que estuvieron de actualidad en tiempos de Ramon Llull, así como algunos de sus autores más representativos. Se ofrece un recorrido musical que acompaña las primeras etapas de la vida de Llull a partir del momento en que comienza a gestarse el cambio radical que le llevará a la iluminación intelectual, a la que atribuye un origen divino, y que dará lugar a la Ars. «Conversión, estudio y contemplación» ilustra el tiempo de la juventud de un Ramon Llull dedicado a los placeres sensuales, al amor profano y al cultivo de la lírica trovadoresca, visto desde el prisma del converso que ha abandonado las vanidades del mundo.


“Conversion, study and contemplation”

The first album of the trilogy devoted to Ramon Llull includes a selection of pieces that represents some of the most important genres of the time of Ramon Llull, as well as some of the most representative authors. It offers a musical journey that accompanies the first development stages of Lull's life, since the moment that begins his radical change to the intellectual illumination, -which is attributed to a divine origin-, and that will lead him to Ars. «Conversion, study and contemplation» illustrates Ramon Llull's youth devoted to sensual pleasures, love and the cultivation of troubadour lyric poetry, from the perspective of a person who left world vanities.


CAPELLA DE MINISTRERS
Carles Magraner — viella, violas
Aziz Samsaoui — sas çura, ud, qanun
Jota Martínez — viola de rueda, organistrum, laúd otomano, laúd medieval, cítola, setar, guiterna, baglama, añafil, pedal organetto
José Luis Pastor — laúd, medieval, cítola
Eduard Navarro — duduk, oud, cornamusas, chirimía, chalumeau
Miguel Ángel Orero — salterio, percusiones y
Pau Ballester — tintinnabulum, percusiones
Spyros Kaniaris — Lyra de Pontos, bouzouki
David Antich — flautas
Manuel Vilas arpa
Ignasi Jordá — exaquier, organetto

Musica Reservata Barcelona
Isabel Juaneda, Marta Rodrigo, Mercé Trujillo, Jordi Blanco, Tomàs Maxé, Albert Riera, Antonio Trigueros, Jordi Abelló

Carles Magraner
Textos:
Josep Enric Rubio y Maricarmen Gómez

Enregistrat per "dbc estudios" del 10 al 15 de setembre de 2015 en el Dormitori del Centre del Carme (Valencia).
Enginyer de so, mescles i edició: Jorge García Bastidas (dbc estudios).

Disseny i maquetació: Annabel Calatayud.
Portada: Codex St. Peter 92, © Badische Landesbibliothek, Karlsruhe.
DDD: 66:37
Dipósit legal: V-3276-2016

www.capelladeministrers.com