Salve Mater, Salve Jesu. Chant and Polyphony from Bohemia around 1500
Schola Gregoriana Pragensis | Capilla Flamenca | Barbara Maria Willi
medieval.org
capilla.be
Et'cetera ETC 1346
20071. Anima Mea  [2:52]
chant, antiphona — Schola Gregoriana Pragensis

anonymus
2. Flos florum & Que est ista  [2:06]
Barbara Maria Willi, organ

anonymus
3. Ave Regina celorum  [1:31]
Schola Gregoriana Pragensis

4. Alleluia. Ave benedicta  [3:24]
tropus: O Maria celi via
Schola Gregoriana Pragensis | Capilla Flamenca

Johannes GHISELIN-VERBONET
O gloriosa domina
5. Prima pars. O gloriosa domina  [3:44]
6. Secunda pars. O domina sactissima  [3:14]
7. Tertia pars. O virgo virginum, pia mater  [2:33]
Capilla Flamenca

8. Salve Regina  [3:03]
chant, antiphona — Schola Gregoriana Pragensis

Jacob OBRECHT
9. Fantasia. Salve Regina  [5:51]
Barbara Maria Willi, organ

anonymus
10. Gaude Dei genitrix ~  Gaude virgo mater ~
Gaude virgo Maria
  [1:31]
Schola Gregoriana Pragensis

11. O mundi Domina  [1:59]
chant, antiphona — Schola Gregoriana Pragensis

anonymus
12. In hoc anni circulo  [2:03]
Schola Gregoriana Pragensis

Antoine BRUMEL
13. Regina celi  [2:12]
Barbara Maria Willi, organ

JOSQUIN
Qui velatus facie fuisti
14. Prima pars. Qui velatus facie fuisti  [1:56]
15. Secunda pars. Hora qui ductus tertia  [1:47]
16. Tertia pars. In flagellis portum fellis  [2:28]
17. Quarta pars. In amara crucis ara  [2:07]
18. Quinta pars. Qui jacuisti mortuus  [1:56]
19. Sexta pars. Christum ducem, qui per crucem  [3:02]
Capilla Flamenca & #16: Schola Gregoriana Pragensis

20. O crux gloriosa  [2:16]
chant, antiphona — Schola Gregoriana Pragensis

anonymus
21. Modulisemus omnes  [1:38]
Schola Gregoriana Pragensis | Capilla Flamenca

anonymus
22. Palmiger a vernulis  [1:00]
Schola Gregoriana Pragensis

anonymus
23. Buóh všemohúcí ~ Christus Surrexit vinctos ~
Chorus nove Jerusalem ~ Christus surrexit mala
  [4:07]
Schola Gregoriana Pragensis | Capilla Flamenca | Barbara Maria Willi


SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
tracks #1, 3, 4, 8, 10-12, 16, 20-23
David Eben
Martin Prokeš
Hasan El-Dunia
Matouš Vičinský
Stanislav Předota
Michal Medek
Ondřej Maňour
Marek Šulc


CAPILLA FLAMENCA
tracks #4-7, 14-19, 21, 23
Marnix De Cat, counter-tenor
Tore Denys, tenor
Lieven Termont, barytone
Dirk Snellings, bass


BARBARA MARIA WILLI, organ
tracks #2, 9, 13, 23
recording & editing — Jo Cops
artistic directors — David Eben, Dirk Snellings, Barbara Maria Willi

production coordination —
David Dittrich, Atka Miková (International Centre of Slavic Music)
Merle Barten (Capilla Flamenca)

Etcetera — Paul Janse
production Etcetera — Shulamith Brouwer

cover & booklet design —www.romanontwerp.n1
cover illustration —
Madonna from The Annunciation, Simone Martini,
The State Hermitage Museum, St. Petersburg

recorded —
Parkabdij, Heverlee (Belgium)
19-21 November 2006, 5-8 March 2007

in cooperation with —
Czech Dreams Project, International Centre of Slavic Music
English liner notesHUDEBNÍ KULTURA V ČECHACH KOLEM ROKU 1500


Hudební kultura českých zemí přelomu 15. a 16. století představuje fenomén, který v poslední době přitahuje nejen pozornost odborného muzikologického výzkumu, ale stává se též inspiračnim zdrojem pro interprety starší hudby. Mnohovrstevnatý obsah rukopisných pramenů, které pocházeji z prostředí literátských bratrstev (tj. spolků vzdělaných měštanů pečujicich o hudbu pň liturgii) ukazuje, že vedle všudypřítomného jednohlasého chorálu byla v čechách na jedné straně stale pěstována tradice jednohlasých nebo vícehlasých pisní a motet domácího původu (tzv. archaický repertoár pocházejíci většinou ze 14. nebo počátku 15. století), na straně druhé byli literáti velmi dobře obeznámeni s moderní tvorbou předních nizozemských skladatelů. Vedle skladeb významných autorů 2. poloviny 15. století, jejichž kompozice byly ve střední Evropě dobře známy nejpozději kolem roku 1460 (např. Pulloys, Touront, Frye, Bedyngham, Busnoys a další), jistě stop za pozornost především raná tvorba příslušníků Josquinovy generace, která na české územi pronikala velmi brzy po svém vzniku pravděpodobně přímo z Itálie.

Za nejdůležitější prameny pro poznání hudební kultury českých utrakvistů kolem roku 1500 můžeme bezesporu považovat dva rukopisy odlišného charakteru. Mladší z nich, tzv. Kodex Franus (Hradec Králové, Muzeum vychodnich Čech, rkp. ll A 6), byl pořízen pro potřeby literátského bratrstva působíciho při královéhradeckém kostele sv. Ducha. Jedná se o bohatě iluminovaný reprezentativní rukopis Octyhodných rozměrů 70 x 45 cm, který byl dokončen roku 1505 a kostelu věnován předním občanem města soukenikem Janem Franusem. Co se obsahové stránky rukopisu týče, jedná se o tzv. codex mixtus, jehož repertoár bychom mohli čistě teoreticky rozdělit do několika samostatných knih — choral určený pro mešní liturgii do graduálu, písňové skladby do kancionálu a soudobou polyfonii do sbírky specializované právě na tento typ vícehlasu. Zdánlivá repertoárová „směs" zrcadlí bohatou hudební praxi českých literátů a ukazuje, které druhy a styly tvořily jeň nedílnou součást. Vzhledem k tomu, že členy literátských bratrstev byli pouze dospělí muži, skladby lokálniho původu jsou často komponovány v sazbě „ad voces equales", tj. pro mužské hlasy víceméně shodného rozsahu. V této souvislosti stále není zcela zřejmé, jak se literáti vyrovnávali s náročnými soudobými skladbami, které byly komponovány v přednich evropských hudebních centrech a jejichž realizace vyžaduje přítomnost chlapeckých hlasů nebo školených falzetistů. V této souvislosti je možné uvažovat o spolupráci mezi bratrstvy a latinskými školami, kde hudba a zpěv tvořily důležitou součást výuky. Starší z uvedených pramenů, tzv. Kodex Speciálník (Hradec Králové, Muzeum východních čech, rkp. ll A 7) bývá spojován s činností blíže neznámého pražského literátského bratrstva a vznikal s největší pravděpodobností mezi lety 1485 a 1500. Jeho obsah působí na první pohled poněkud chaoticky, ale po důkladnějším „ohledání" je zřejmé, že na počátku sbírání skladeb byla snaha shromáždit hudbu, kterou by bylo možno provozovat při mešni liturgii v některém z utrakvistických kostelů. Jak již dobový název „Speciálník" napovídá, jedná se o sbírku velmi vyhraněnou, která se zaměřila výhradně na vícehlasou hudbu.

Kodex Speciálnik je v mnoha ohledech podobný svým německým současnikům, tj. rukopisům, které vznikly na konci 15. století v sousedních německy mluvících regionech (Bavorsko, Sasko, Slezsko). Český rukopis je ovšem o něco větší a díky svým rozměrům 37,5 x 27,5 cm proto 20 nabádá k otázce, zda se přímo z něho mohly zapsané skladby provozovat. Na opisování Speciálniku se podilelo velké množství písaři (celkem 27), proto se grafické podoby jednotlivých skladeb nebo celých skupin od sebe odlišují. Přestože se jedná o rukopis užitkový, někteří pisaň věnovali opisování značnou pozornost. Noty jsou v těchto případech dobře čitelné, text podložen pod všechny hlasy a zápis zdobí sice černobilé, ale pečlivě provedené iniciály. U takto provedených opisů bychom mohli uvažovat o skupince čtyř (ale určitě ne více než osmi) zpěváků, kteři by z pramene připadně zpívali. Jednoznačné doklady o interpretační praxi nám ovšem pramen nezprostředkovává. Kodex Speciálnik každopádně dokládá, že české intelektuální prostředi na konci 15. století dobře znalo i nejnovější tvorbu významných franko-vlámských skladatelů (např. Josquin Desprez, Jacob Obrecht, Alexander Agricola, Gaspar van Weerbeke, Heinrich Isaac) a český rukopis je řazen k nejstarším dochovaným pramenům hudby těchto autorů vůbec.

Skladby nahrané na tomto kompaktním disku, který vznikl v souvislosti s projektem České sny, představuji průřez bohatou a různorodou hudební kulturou českých utrakvistů v době kolem roku 1500. Zvolený repertoár, jehož jádro tvoří rozsáhlé motetové kompozice Josquina Desprez a Johannesa Ghiselina, se tematicky váže ke dvěma zásadním postavám křesťanského světa — Panně Marii a jejímu synu Ježiši Kristu. Celý projekt je možno chápat jako pokus o rekonstrukci dobové praxe nejen na základě bezprostředně dochovaných českých pramenů, ale též s přihlédnutim k současnému stavu poznání hudební kultury středoevropského regionu. Jak již bylo zmíněno dříve, dosud není známo, zda literátská bratrstva byla schopna interpretovat nejmodernějši skladby přednich nizozemských autorů. Na nahrávce se úlohy „bratrstva" zhostil český soubor Schola Gregoriana Pragensis, který vedle chorálu interpretuje též tzv. archaický repertoár, jako „host zaměřený především na nizozemskou polyfonii zde vystupuje vlámský soubor Capilla Flamenca. Přes fragmentárně dochované prameny instrumentální hudby je zřejmé, že vedle hudby čistě vokální nelze v souvislosti s českými zeměmi zapomínat na varhany a jejich misto v dobové kultuře. Vedle teoretických traktátů vypovídají mnohé o užívání tohoto nástroje ve střední Evropě ve 2. polovině 15. století německé tabulatury (např. Buxheimer Orgelbuch), ve kterých jsou zapsány předevšim varhanní upravy vokální polyfonie. Německá varhanice Barbara Maria Willi představuje na nahrávce varhany jak ve funkci nástroje sólového, tak i doprovodného. Skladby pocházející bezprostředně z českých pramenů (Flos forum, Quae est ista, Buóh všemohücí) jsou zde doplněny polyfonii nizozemských skladatelů Jacoba Obrechta (1457/8 - 1505) a Antoine Brumela (c. 1460— 1512/13), jejichž tvorba byla v českých zemich dobře známa.

Josquin Desprez (c. 1450/55 - 1521) náleži k nejobdivovanějšim a také nejdiskutovanějším postavám evropské hudební historie. Přestože je dnes o tomto skladateli známo mnohem více než o většině jeho současníků, Josquin nepřestává fascinovat ani muzikology, ani interprety staré hudby. Cyklus šesti motet s pašijovou tematikou Qui velatus facie fuisti je v kompletní podobě znám teprve z tisků vzniklých po roce 1500. Poslední část Christum ducem se rozšířila po Evropě též jako samostatná skladba a jedním z nejstaršich dochovaných pramenů tohoto moteta je právě český Kodex Speciálník, jehož součástí se stala kolem roku 1490. Současně s tímto motetem byla do rukopisu opsána též skladba O gloriosa Domina, jejímž autorem je Josquinův vrstevník Johannes Ghiselin-Verbonnet (doložen 1491-1507). Působení tohoto skladatele je sice dokumentováno pouze pro relativně krátké období, jak ovšem ukazuje kompoziční styl motets O gloriosa Domina, autor byl velmi dobře obeznámen s hudební kulturou pěstovanou na dvoře milánských vévodů, neni,proto vyloučeno, že již v 80. letech 15. století mohl pobývat v ltálii.

Repertoár označovaný jako tzv. archaický, který byl v Čechách tradován a pěstován ještě na sklonku 16. století, tvoří vícehlasé skladby v pramenech notované zpravidla černou menzurální notaci (případně též notacf chorální). V písňové skladbě In hoc anni circulo se setkáváme s pokračováním tradice raného organa, které i v 15. století představuje jednu ze stále živých vrstev evropské hudební kultury. Skladby pocházející z období ars nova reflektuji principy kantilénové věty (Flos forum, Quae est ista) nebo techniky zvukomalby, která napodobuje hru na hudební nástroje a zpěv ptáků (Palmiger a vernulis). Středoevropský typ motets 14. a raného 15. stoleti reprezentují skladby Gaude dei genitrix a Christus surrexit mala/ Christus surrexit vinctos/ Chorus nove Jerusalem. Druhá z nich cituje v tenoru slavnou píseň Buóh všemohúci, která pochází ze 14. století a která je českou variantou německé Christ ist erstanden. Jak dokládaji dobové záznamy, v pražském jazykově smišeném prostředí byla piseň zpívána věřícími současně česky i německy (dle jejich původu), knězi náležela verze s latinským textem. Ohlasy pronikání nového hudebniho stylu 1. poloviny 15. století nalézáme ve skladbách Modulisemus omnes a především Ave regina celorum, jejíž zvuková stránka odkazuje k anglické hudbě nebo kontinentální technice zvané faux bourdon.

Svět jednohlasého chorálu, který byl v době kolem roku 1500 stale základním stavebním kamenem liturgické hudby, reprezentují na této nahrávce antifony mariánské (adventní O mundi Domina, Anima mea ze svátku Nanebevzetí Panny Marie a česká verze antifony Salve Regina) a ze svátku Povyšení sv. Kříže (O crux gloriosa). Specifickym a velmi oblíbenym středověkým hudebním (ale ta literárním) druhem byly tropy. Tento ütvar je zde zastoupen chorálním Alleluia s veršem Ave benedicta Maria, ke kterému je připojen tropus O Maria celi via s kontrastujicí modální rytmikou.

PhDr. Lenka Mráčková, Ph.D.
Ústav hudební vědy
Univerzita Karlova v Praze


THE MUSICAL CULTURE IN BOHEMIA AROUND 1500


In recent years the musical culture in Bohemia at the turn of the 16th century has attracted not only the attention of musicologists, but even more the attention of performers of early music. It is clear that the particular character of the transmitted manuscript sources for this musical repertory, presents inviting combinations of the ubiquitous Chant repertory with more local traditions of monophonic and polyphonic songs and motets of domestic origin. Such repertories were copied on behalf of so called brotherhoods of literati (i.e. societies of learned citizens who took care of the music for the liturgy in the Bohemian Utraquist church, which established themselves at that time as an institution more or less independent from Rome). Their semi-liturgical repertoire mainly dates from the 14th or 15th centuries, but these Bohemian literati were apparently well acquainted with more recent music by leading composers from the Low Countries as well. Some of their musical manuscripts equally include the works of significant composers, active during the 2nd half of the 15th century: Pulloys, Touront, Frye, Bedyngham, Busnoys and others are represented by musical settings, which were well-known from at least 1460 onward. Moreover, even the early works of members of the Josquin generation already appear in Bohemian sources soon after their presumed date of composing. Most probably these settings were brought to Bohemia directly from Italy by travelling musicians, and these "mixed" repertories certainly reflect the broadness of musical interest by the Bohemian literati, assembled in these brotherhoods.

Among such collections of music, two manuscripts must be considered of the highest importance: the Codex Franus, and the Codex Speciálník. Both manuscripts are carefully preserved in the Museum of East Bohemia in Hradec Králové (Czech Republic). Codex Franus was copied for that city's 'brotherhood' of the Church of the Holy Spirit. The richly illuminated manuscript, with the remarkable dimension of 70 x45 cm, was completed in 1505 and dedicated to the church by a leading citizen of the town, the cloth maker Jan Franus. This manuscript is a typical example of a so-called codex mixtus, of which the repertory more or less involves a collection of Chant as to find in a Gradual, of songs collected in a Cantional, and of polyphonic settings. Given the fact that only adult men were able to be a member of a brotherhood, the polyphonic settings of domestic origin are often composed "ad voces equales", i.e. for male voices of more or less the same range. In this respect, it is not exactly clear how the literati came to terms with more demanding contemporary works, as composed in the leading musical centers in Europe, and of which performance required the presence of boys' voices or falsettists. Probably they were assisted from time to time by young schoolboys with a well-trained voice. Codex Speciálník is traditionally associated with the activities of an unknown Prague brotherhood of literati, and must have been copied between 1485 and 1500. As the name "Speciálník" suggests, its main purpose was to collect a distinctive collection of polyphonic settings appropriate for inclusion during Mass in some of the Utraquist churches.

In many respects, Codex Speciálník resembles contemporary manuscripts, copied in the neighbouring German-speaking regions like Bavaria, Saxony and Silesia at the end of the 15th century, but the Czech manuscript is somewhat larger in size and its dimensions of 37.5 x 27.5 cm suggest that it may have been used by a small group of about four singers, performing directly from the manuscript. Moreover, it appears that a very large number of scribes contributed to the copying of the codex (in total 27), some of them gave special attention to the practical need of their copying: the music is clearly layed-out and all voices have been underlaid with text. By all means Codex Speciálník substantiate, that the Czech intellectuals at the end of the 15th century were well acquainted with the latest work of the significant Franco-Flemish composers, like Josquin des Prez, Jacob Obrecht, Alexander Agricola, Gaspar van Weerbeke and Heinrich Isaac. This Bohemian source has to be listed among the earliest transmissions for the music of that generation.

The core of the music on this record represents a cross-section of the rich and varied musical culture of the Bohemian Utraquists during the period around 1500 and reflects the importance of two fundamentals in Christianity: the Holy Virgin and her son Jesus Christ. The entire recorded repertory must be understood as an attempt to reconstruct the periods' musical culture within the liturgical practice of Central Europe. To that, the contribution of the "brotherhood" on this recording has been realised by the Czech ensemble Schola Gregoriana Pragensis, while the Flemish Capilla Flamenca in its role of "invited guest" has taken care of the — at that time — more 'demanding' modern polyphony of the Low Countries. Despite the fragmentary nature of some of the preserved sources for instrumental music, it is clear that not only singing, but also the organ had an important place in this musical culture. In this recording, on the organ are played some vocal settings, transmitted in Czech sources (Flos forum, Quae est ¡sta, Buóh všemohúcí), as well as some arrangements, based on settings by Jacob Obrecht (1457/8-1505) and Antoine Brume] (ca.1460-1512/13), whose works were very well known in the Czech lands.

Josquin des Prez (ca. 1450/55-1521) is one of the most admired and also most discussed individuals in European musical history, fascinating both musicologists and performers of early music. In complete form, his cycle of six Passion-motets Qui velatus facie fuisti has been published in an early 16th century edition by the Venician printer Ottaviano Petrucci. However, at that time the closing motet of the cycle, Christum ducem, was already sung all over Europe as an independent composition. As such, Codex Speciálník is one of its earliest sources, in which the motet was copied around 1490. O gloriosa Domina, a setting by Josquin's contemporary Johannes Ghiselin-Verbonnet (who died in 1507), must have been copied at the same time. As this motet shows, its author was well acquainted with the musical culture at the court of the Dukes of Milan, it cannot be ruled out that he may have been in Italy already at the early 1480s.

With the song In hoc anni circulo, we enter a much earlier repertory, apparently still popular in musical circles in Bohemia at the period; the setting exemplifies the continuation of composing 'organum' well into the 15th century. Other compositions, dating from the Ars nova period, either represent a cantilena style (Flos florum, Quae est ¡sta) or the technique of tone-painting (Palmiger a vernulis). Gaude dei genitrix and Christus surrexit mala / Christus surrexit vinctos / Chorus nove Jerusalem are examples of the Central European motet of the 14th and 15th centuries; the second motet has the famous song Buóh všemohúcí in the tenor. This song dates from the 14th century and is a Czech version of the German Lied Christ ist erstanden. From documents of the period we know that while the priest sang the Latin text, in Prague the song was sung simultaneously in Czech as well as in German during liturgy by those attending the service. Echoes of a new musical style of the 1st half of the 15th century influenced by English composers, can be heard in Modulisemus omnes and especially in Ave regina celorum. Specimen of an earlier style of composing are transmitted in Bohemian sources up to the end of the 16th Century, and must be considered as belonging to a long tradition of musical interest by local performers.

The world of medieval Chants, still one of the main components of liturgical music around the year 1500, is represented by the Marian antiphones O mundi Domina from Advent, Anima mea from the Feast of the Assumption of the Virgin Mary, the Czech version of the antiphon Salve Regina and O crux gloriosa from the Feast of the Exaltation of the Holy Cross. In medieval liturgy, the addition of particular texts to standardised liturgical texts, the so called 'tropes', were a highly specific category and very popular. This form is represented by the plainchant Alleluia - Ave benedicta Maria, to which the trope O Maria celi via, is sung in a contrasting modal rhythm.

Lenka Mráčková
Translation: Andy Letham