أبواب لأندلس · Abuab al-Andalus
Al Andaluz Project · Live in München 2011

alandaluzproject.de
Galileo GMC 050 · CD + DVD

2012


1. Morena  [5:48]   Deus et Diabolus #1

2. Nassam alayna al-hawa  [4:36]   Deus et Diabolus #3

3. Voi ch'amate  [5:24]   EstampieOndas #6

4. Estampie V  [4:09]   EstampieOndas #5

5. Los caminos de Sirkeci  [5:05]
Aman, Aman — Música i Cants Sefardis d'Orient i Occident #8

6. Dezilde a mi amor  [6:18]   Al-Maraya #1

7. Non sofre Santa Maria  [6:05]   Al-Maraya #5 · CSM 159

8. Pandero  [5:22]   Deus et Diabolus #4

9. Desconsolado  [2:45]
Juan del ENCINA, ¿Qué es de ti desconsolado?

10. Gran Dereit  [6:15]   Deus et Diabolus #8 · CSM 244

11. Al Garnati  [7:24]   Al-Maraya #8

12. El Regateo de las consuegras  [5:14]   Al-Maraya #2

13. Trotto  [3:50]   EstampieSignum #3

14. A Virgen mui groriosa  [6:05]   Deus et Diabolus #2 · CSM 42

15. Hijaz  [4:29]


AL ANDALUZ PROJECT

Mara Aranda — Gesang
Sigi Hausen — Gesang, Flöte
Iman Kandoussi — Gesang

Michael Popp — Ud, Saz, Dilruba, Fidel, Tar
Ernst Schwindl — Drehleier, Nyckelharpa, Indisches Harmonium
Aziz Samsaoui — Quanun
Jota Martinez — Drehleier, Citola, Lavta
Johann Bengen — Perkussion
Jürgen Schneider — Perkussion
© + ℗ 2012 Galileo MC | GEMA (Deutsche Ausgabe) | SGAE (Edició Española)


Entstanden ist das Al Andaluz Project durch das Zusammentreffen der Band Estampie mit den spanischen und marokkanischen Musikern von Aman Aman und L‘Ham de Foc, die im November 2005 ein Konzert in München gaben. Bereits ein Jahr nach dieser Begegnung präsentierte die grenzüberschreitende Formation ihre zeitgemäßen, lebendigen Interpretationen traditioneller jüdisch-sephardischer, arabischer und christlicher Musik bei den Landshuter Hofmusiktagen und veröffentlichte 2007 das erste Album „Deus Et Diabolus“ sowie drei später das zweite Album „Al-Maraya“.

Der Name der Band lehnt sich an den Namen Al Andalus an, den die maurischen Eroberer im Mittelalter der iberischen Halbinsel gaben. Das von ihnen regierte Spanien war bekannt für Toleranz, Gelehrsamkeit, Wohlstand, Handel und blühendes Kunstschaffen. Menschen muslimischer, jüdischer und christlicher Religion lebten Jahrhunderte lang miteinander und beeinflussten sich gegenseitig. In der Musik des Al Andaluz Project begegnen sich diese drei bestimmenden Kulturen des Mittelalters nun wieder voller Harmonie und werden mit drei herausragenden Stimmen und zahlreichen mittelalterlichen und mediterranen Instrumenten wie Saz, Tar, Qanun, Drehleier uvm. in dem mittlerweile charakteristischen akustischen Gewand des Al Andaluz Projects präsentiert. Nach zahlreichen gefeierten Konzerten und internationalen Festival-Auftritten zeichnete die Band im Januar 2011 ihr Konzert in München auf. Das Konzert mit dem Titel „Abuab Al Andalus“ (zu Deutsch: die Tor von Al Andalus) erscheint im Januar 2012 als CD/DVD und wird bei einer umfangreichen Deutschland Tour präsentiert.


alandaluzproject.de
The Al Andaluz Project was created by the collaboration of the band Estampie with the Spanish and Moroccan musicians of Aman Aman and L'Ham de Foc, who gave a concert in Munich in November 2005. Already a year after this encounter, the transnational formation presented their contemporary, lively interpretations of traditional Jewish-Sephardic, Arabic and Christian music at the Landshuter Hofmusiktagen, and released the first album "Deus Et Diabolus" in 2007, and three later the second album "Al-Maraya" .

The name of the band is based on the name Al Andalus, which the Moorish conquerors gave in the Middle Ages of the Iberian peninsula. Spain, which was ruled by them, was known for tolerance, scholarship, prosperity, commerce and flourishing art. People of Muslim, Jewish and Christian religion lived together for centuries and influenced each other. In the music of the Al Andaluz Project, these three defining cultures of the Middle Ages are now again full of harmony and are presented with three outstanding voices and numerous Medieval and Mediterranean instruments such as Saz, Tar, Qanun, Drehleier and many more. In the now characteristic acoustic guise of the Al Andaluz Project. After numerous celebrated concerts and international festival appearances, the band recorded their concert in Munich in January 2011. The concert entitled "Abuab Al Andalus" will be released in January 2012 as a CD / DVD and will be presented during an extensive tour of Germany.