Alegria  /  Ensemble Forfaitz
amazon.com
Forfaitz
, 2020

[39:56]1. Ay, Santa Maria  [4:15]   CSM  79
2. Saltarello III  [1:50]
3. Alaj, alaj, Jano  [2:02]
4. Stamena  [3:07]

5. Tourdion  [3:28]
6. Saltarello II  [3:38]
7. Branle des Chevaux  [4:18]

8. La quinte estampie real  [2:33]
9. Estampie  [2:06]
10. Los set gotxs  [2:07]   LV  5

11. Forste brudestykke  [1:57]
12. Čula jesam  [2:16]
13. Zakarias Janssons polska  [2:34]
14. CSM 77-119  [3:45]   CSM  77   CSM  119