Solsticio  /  Luar : na : Lubre
luarnalubre.com
deezer.com | spotify.com
Warner Music Spain  5249836142

2010
[61:00]


"Décimo Xunio Bruto, unha vez percorrida toda a costa do Océano como vencedor, alén dos Céltigos, Lusitanos, os pobos de toda Callaecia, e tamén cruzado o rio do Esquecemento, pánico dos seus soldados, non retirou os estandartes antes de descubrir, non sen certo medo e horror de sacrilexio, o sol caendo no mar e o lume xurdido da auga".
L. Anneo Floro I, 33, 12

"Os montañeses, mentres beben, bailan en círculo ao son da frauta e da corneta e tamén saltando e axeonllándose".
Strabon 111, 3, 7


"Décimo Junio Bruto, una vez recorrida toda la costa del Océano como vencedor, al otro lado de los Céltigos, Lusitanos, los pueblos de toda Gallaecia, y también cruzado el río del Olvido, pánico de sus soldados, no retiró los estandartes antes de descubrir, no sin cierto miedo y horror de sacrilegio, el sol cayendo en el mar y el fuego surgido del agua".
L. Anneo Floro I, 33 , 12

"Los montañeses, mientras beben, bailan en círculo al son de la flauta y de la corneta y también saltando y arrodillándose".
Estrabón III, 3, 7

1. O son das pedras   [5:04]   CSM  119   CSM  384   CSM  179
C.S.M. de Alfonso X: 119. Como somos per consello | 384. Por muy gran fremosura | 179. Ben sab'a
@0:00 [1:44]  |  @1:44 [1:50]  |  @3:34 [1:30]

2. Camiño do norte   [4:33]   Bieito Romero, Tradicional
Muiñeira de Armentón | Pasacorredoiras de Pontevedra, C. C. SP. 442 | Danza de Ponteareas,  C. C. SP. 380

3. Mia irmana fremosa / Muiñeira de Poio   [3:38]   ca  III
Cantiga de Martin Codax | Cancioneiro de Casto Sampedro y Folgar n° 315
feat. Pat Kilbride

4. Unha volta polo medio   [3:20]   Tradicional, Bieito Romero

5. Doentes   [3:04]   Bieito Romero

6. Schiarazulla marazulla / A Carolina   [3:06]   Giorgio Mainerio / Tradicional

7. Quantas Sabedes   [3:22]   Cantiga Martin Codax   ca  V
feat. Miro Casabella

8. Monte Pindo   [3:35]   Bieito Romero
Muiñeira do Pindo | A derradeira balea de Caneliñas

9. A miña amiga   [5:04]   Xosé Quintas Canella
feat. Diana Navarro

10. Na Frouseira / Maravillosos et piadosos   [5:15]   CSM  139
Bieito Romero / Cantiga 139 de Alfonso X

11. Ven bailar Carmiña   [5:02]   Tradicional

12. Vía Láctea   [4:12]   Pedro Valero

13. Sabor a Santa María / Con gran razon   [3:45]   CSM  328   CSM  215
CSM 328 e 215

14. Trasmontana   [3:03]   Bieito Romero

15. Romance de Don Gaiferos   [4:55]
Ciclo carolinxio, romance tradicional adaptado por D. Faustino Santalices e arranxado por Luar Na Lubre


O SON DAS PEDRAS
Suite en tres tempos artellada como banda sonora da grandeza da pedra, material noble que perdura e resiste o paso dos anos en diferentes construccións realizadas polos mestres canteiros dende tempo inmemorial. A suite está feita sobre tres cantigas de Santa María do Rei Alfonso X "O Sabio", as número 119 "Como somos per consello", 384 "Por muy gran fremosura" e 179 "Ben sab'a".
Suite en tres tiempos creada como banda sonora de la grandeza de la piedra, material noble que perdura y resiste el paso de los años en diferentes construcciones realizadas por los maestros canteros desde tiempo inmemorial. La suite está hecha sobre tres cantigas de Santa María del Rey Alfonso X "El Sabio", las número 119 "Como somos per consello", 384 "Por muy gran fremosura" y 179 "Ben sab'a".

CAMIÑO DO NORTE
A ledicia tamén nos define aos galegos como pobo, e un dos xeitos de expresala é coa música, eis este "set" galaico.
Unha danza inicial e final chamada "Armentón" e os Pasacorredoiras de Pontevedra e de Ponteareas cos no 442 e 380 do cancioneiro musical de Galicia de Casto Sampedro y Folgar.
La alegría también nos define a los gallegos como pueblo, y una de las formas de expresarla es con la música, por eso hicimos este "set" galaico.
Una danza inicial y final llamada "Armentón" y los Pasacorredoiras de Pontevedra y de Ponteareas con los le 442 y380 del cancionero musical de Galicia de Casto Sampedro y Folgar.


MIA IRMANA FREMOSA / MUIÑEIRA DE POIO
Ista é unha das 7 cantigas que chegaron ata nós do xoglar galego Martín Codax e que figuran no pergamiño Vindel, no cal está especificado o autor das composicións.
A "Muiñeira de Poio" está recollida no cancioneiro musical de Galicia de Casto Sampedro y Folgar como a n° 315 e neste caso está interpretada coa colaboración do músico irlandés Pat Kilbride.
Ésta es una de las 7 cantigas que llegaron hasta nosotros del juglar gallego Martin Codax y que figuran en el pergamino Vindel, en el cual está especificado el autor de las composiciones.
La "Muiñeira de Poio" está recogida en el cancionero musical de Galicia de Casto Sampedro y Folgar como la nº 315 y en este caso está interpretada con la colaboración del músico irlandés Pat Kilbride.


UNHA VOLTA POLO MEDIO
Pandeirada e Muiñeira, os dous ritmos galegos por definición coa interpretación vocal do Músico irlandés Pat Kilbride, vello amigo de Luar Na Lubre.
Pandeirada y Muiñeira, los dos ritmos gallegos por definición con la interpretación vocal del músico irlandés Pat Kilbride, viejo amigo de Luar Na Lubre.

DOENTES
Vals e muiñeira compostos por Bieito Romero para a banda sonora da película "Doentes" do director Gustavo Balan.
Vals y muiñeira compuestos por Bieito Romero para la banda sonora de la película "Doentes" del director Gustavo Balza.

SCHIARAZULLA MARAZULLA / A CAROLINA
A primeira é unha peza renacentista composta polo músico italiano Giorgio Mainerio e incluida no "Il primo libro de balli" do ano 1578 donde se recollen cancións e danzas populares feitas polo propio músico.
A segunda é unha das cantigas máis populares da música vocal de Galicia.
La primera es una pieza renacentista compuesta por el músico italiano Giorgio Mainerio e incluida en el "Il primo libro de balli" delaño 1578 donde se recogen canciones y danzas populares hechas por el propio músico.
La segunda es una de las cantigas más populares de la música vocal de Galicia.


QUANTAS SABEDES
Outra das 7 composicións do xoglar vigués Martín Codax, denominadas como "Cantigas dc Amigo", auténticas xoias da nosa música e lírica medieval. Neste caso contamos coa voz dun dos grandes da canción galega, o mestre Miro Casabella.
Otra de las 7 composiciones del juglar vigués Martín Codax, denominadas como "Cantigas de Amigo" auténticas joyas de nuestra música y lírica medieval. En este caso contamos con la voz de uno de los grandes de la canción gallega, el maestro Miro Casabella.

MONTE PINDO
Homenaxe musical ao noso sacro Monte Pindo con dúas composicións de Bieito Romero.
Homenaje musical a nuestro sagrado Monte Pindo con dos composiciones de Bieito Romero.

A MIÑA AMIGA
Fermosísimo tema inspirado na lírica medieval galaico-portuguesa e composto polo músico Xosé Quintas Canella, polo que sentimos unha grande admiración e respeto e ao que queremos rendirlle unha pequena homenaxe coa nosa versión, que neste caso conta coa colaboración dunha das voces máis privilexiadas que escoitamos nos últimos tempos, a da malagueña Diana Navarro.
Hermosísimo tema inspirado en la lírica medieval galaico-portuguesa y compuesto por el músico Xosé Quintas Canella, por el que sentimos una gran admiración y respeto y al que queremos rendir un pequeño homenaje con nuestra versión, que en este caso cuenta con la colaboración de una de las voces más privilegiadas que hemos escuchado en los últimos tiempos, la de la malagueña Diana Navarro.

NA FROUSEIRA
Suite de tres partes inspirada na morte do Mariscal Pardo de Cela diante da Catedral de Mondoñedo por mandato dos Reis Católicos.
Suite de tres partes inspirada en la muerte del Mariscal Pardo de Cela delante de la Catedral de Mondoñedo por mandato de los Reyes Católicos.

MARAVILLOSOS ET PIADOSOS
Cantiga 139 adicada a Santa María e atribuida ao Rei Alfonso X "O Sabio".
Neste tema contamos coa colaboración inestimable de Xulia Cea e do coro "Canta Compaña".
Cantiga 139 dedicada a Santa María y atribuida al Rey Alfonso X "El Sabio".
En este tema contamos con la colaboración inestimable de Xulia Cea y del coro "Canta Compaña".


VEN BAILAR CARMIÑA
Tema clásico da música tradicional galega interpretado como a nós nos gosta: Ao noso xeito.
Tema clásico de la música tradicional gallega interpretado como a nosotros nos gusta: A nuestra manera.

VÍA LÁCTEA
Dende tempo inmemorial o camiño de estrelas trazado no ceo e coñecido cona Vía Láctea foi guía para moitos pelegríns que guiados polo seu fulgor chegaban á Fisterra galega, onde ficaban abraiados pola inmensidade do Atlántico e os impresionantes solpores que dende alí se poden ver.
Desde tiempo inmemorial el camino de estrellas trazado en el cielo y conocido como Vía Láctea fue guía para muchos peregrinos que guiados por su resplandor llegaban al Finisterre gallego, donde quedaban asombrados por la inmensidad del Atlántico y las impresionantes puestas de sol que desde allí se pueden ver.

SABOR A SANTA MARÍA / CON GRAN RAZÓN
Cantigas 328 e 215 dc Santa María, cuxa composición está atribuida so Rei Alfonso X "O Sabio" aínda que hai teorías que falan de que poido ser o poeta e trovador galego Airas Nunes o compositor de moitas delas, incluídas estas.
Cantigas 328 y 215 de Santa María, cuya composición está atribuida al Rey Alfonso X "El Sabio" aunque hay teorías que hablan de que pudo ser el poeta y trovador gallego Airas Nunes el compositor de muchas de ellas, incluidas éstas.

TRASMONTANA
Peza inspirada nos vellos agarrados que tantas veces fixeron bailar ás xentes de Galicia e co noso tratamcnto e arranxos pretendemos que sigan facendoo.
Pieza inspirada en los viejos agarrados que tantas veces hicieron bailar a las gentes de Galicia y con nuestro tratamiento y arreglos pretendemos que lo sigan haciendo.

ROMANCE DE DON GAIFEROS
Guillermo X ,duque de Aquitania, é probablemente o protagonista deste romance, quizais un dos máis antergos que se conservan en lingua galega. De orixe xermánica, pertence ao ciclo carolinxio, cantado polos xoglares e posteriormente polos cegos, chegou ata os nosos días grazas a eles. Gaiferos de Mormaltán era o nome cabaleiresco desta persoaxe que chegou en pelerinaxe ata Compostela onde morreu, diante do Apóstolo Santiago.
Esta é a nosa particular versión dun tema recuperado e gravado por primeira vez polo musicólogo ourensán D. Faustino Santalices, a quen lle debemos o legado de moitas cantigas por el recuperadas, así como a revitalización da zanfona, un instrumento que estudou, reconstruiu e do cal deixou a máis interesante das gravacións plasmada nun L.P. realizada no ano 1949.
Guillermo X, duque de Aquitania, es probablemente el protagonista de este romance, quizás uno de los más antiguos que se conservan en lengua gallega. De origen germánico, pertenece al ciclo carolingio, cantado por los juglares y posteriormente por los ciegos, llegó hasta nuestros días gracias a ellos. Gaiferos de Mormaltán era el nombre caballeresco de este personaje que llegó en peregrinación hasta Compostela donde murió, delante del Apóstol Santiago.
Ésta es nuestra particular versión de un tema recuperado y grabado por primera vez por el musicólogo orensano D. Faustino Santalices, a quien le debemos el legado de muchas cantigas por él recuperadas, así como la revitalización de la zanfona, un instrumento que estudió, reconstruyó y del cual dejó la más interesante de las grabaciones plasmada en un L.P. realizada en el año 1949.

Este C.D. foi gravado nos Estudos "BRUAR" de A Coruña.

Bieito Romer e Xabier Ferreiro foron os productores artísticos deste traballo
coa imprescindibel colaboración de todos os membros do grupo.

As mesturas foron feitas nos Estudos "BRUAR" de A Coruña por Xabier.

Técnico de gravación e mesturas: Xabier Ferreiro
Técnicos asistentes: Nicolás Vieites e Bruno Area
Arte CD: Estefanía Domínguez Cagigao


MÚSICOS QUE COLABORARON:
· Pat Kilbrideguitarra acústica en temas 3 e 8, voz en temas 3 e 4
· Miro Casabella — voz en tema 7
· Xocas Meijideclarinete e clarinete baixo en tema 8
· Diana Navarro — voces en tema 9
· Xulia Cea — voz en tema 10
· Coro "Canta Compaña" — voces en tema 10
· Miguel Queixas, Miguel Cabana e Rubén Montestambores batá en tema 10
· Rubén Montescaixón en tema 12
· Nani Garcíateclados en temas 9, 10 e 15


AGRADECIMENTOS:
Nani García, Jean Bernard Barrenquy, Rubén Montes, Ibón Setién, Beatriz Rodríguez, Sergio Cruzado,
Nonito Pereira Rey, Nonito Pereira Revuelta, Roberto Varela, Juan Carlos Fasero, Eva Vázquez Lima, Alfonso Pérez,
Mónica Gutiérrez, Enrique Magaz, Xosé Maria Bello, Tati Mancebo, Raquel Gamallo, Paula Gómez del Valle, Manuel López "Akin"
e ás nosas familias e amigos xa que son parte esencial do que nós facemos.

gintonic
Contratación: Info@gintonicmusic.com
www.gintonicmusic.com
00 34 943 401418
www.luarnalubre.com

℗ © 2010 Warner Music Spain, S.L. bajo licencia exclusiva de Luar Na Lubre
Editado y distribuido en España por Warner Music Spain, S.L.
A Warner Music Group Company
Manufactured in the EA
The copyright in this sound recording and in the artwork is owned by Warner Music Spain, S.L. / Luar Na Lubre

WARNER MUSIC SPAIN