Ensemble Nipponia - Kabuki & other traditional music
amazon.com
hogaku.it

NONESUCH 7559 72084 2
Explorer Series
1980

01 - Echigojischi The Echigo Lion      [3:51]
(Kineya Rokuzaemon IX/Shinoda Kaneji, 1811)
voice, 2 shamishen, shinobue, ō-daiko, ō-tsuzumi, ko-tsuzumi

02 - Ataka no Matsu The Pine Tree at Ataka      [3:27]
(Fujita Kichiji, 1769)
2 shamishen, shinobue

03 - Musume Dōjōji The Maiden at the Dōjō Temple     [5:04]
(Kineya Yashaburo, 1753)
voice, 2 shamishen, shinobue, okedo, 2 ko-tsuzumi, taiko, 2 kane

04 - Kanjinchō The Subscription List     [10:18]
(Kineya Rokuzaemon IX/Namiki Gōhei, 1840)
voice, 2 shamishen, shinobue, nokhan, 2 ko-tsuzumi, taiko

05 - Shirabe-Sagariha The Sound of Wind Through the Bamboo Leaves      [5:44]
(trad.)
2 shakuhachi

06 - Atsumori The Death of Atsumori     [7:24]
(trad., after 12th c.)
voice, biwa

07 - Hanayagi The Greening      [6:24]
(Minoru Miki, 1976)
20-string koto

08 - Sattō Wind Dance      [6:05]
(Katsutoshi Nagasawa, 1975)
shinobue, taiko, kane, chappaENSEMBLE NIPPONIA
Minoru Miki

Hirokazu Sugiura, shamisen
Yukiko Ōta, shamisen
Kōhei Nishikawa, shinobue & nohkan
Kōchahiro Miyata, shakuhachi
Kifu Mitsuhashi, shakuhachi
Ayako Handa, voice & biwa
Keiko Nosaka, koto
Naritoshi Tōsha, ko-tsuzumi
Taichi Ozaki, ō-tsuzumi
Hiromitsu Katada, percussion
Akikuni Takahashi, percussion
(para el lego en instrumentos japoneses, la página del disco en hogaku.it proporciona cómodos enlaces a sus descripciones y fotos)