19. Sanctissime apostole Iacobe
folio 104r — Uerba Calixti. Cantus IV toni· 1999. Iacobus / Coro Ultreia

· 2004. Compostela. Ad Vesperas Sancti Iacobi / Ensemble Organum
· 2009. Canto de Ultreia / Resonet